Visste du at disse intervjuspørsmålene er ulovlige?

jobbintervju spørsmål

Listen over mulige spørsmål i et jobbintervju kan virke uendelig. Det er den ikke. Noen spørsmål har en arbeidsgiver faktisk ikke lov til å stille deg. Vi vet hvilke.

Norsk lov begrenser hva en arbeidsgiver kan spørre deg om. Begrensningene er nedfelt i Arbeidsmiljøloven, Likestillingsloven og Diskrimineringsloven.

Ifølge disse lovene er det forbudt for en arbeidsgiver å forskjellsbehandle kandidater på bakgrunn av enkelte ting. Det betyr også at det ikke er lov å spørre om disse tingene, med mindre det er særlig relevant for stillingen. En arbeidsgiver kan i utgangspunktet ikke spørre om:

Alder: Selv om det er kutyme å opplyse om alder i en CV, har man ikke lov til å diskriminere på alder når man skal ansette noen. Det skjer dessverre at arbeidsgivere prioriterer yngre søkere, men det er ikke lov å gjøre det systematisk og med overlegg.

Seksuell legning og kjønn: En arbeidsgiver har ikke lov til å spørre deg om legningen din. Den seksuelle legningen din skal nemlig ikke være avgjørende for om du får en jobb eller ikke.

Religion og livssyn: Noen arbeid krever at man legger fra seg religiøse symboler, men religionen din eller livssynet ditt skal ikke være avgjørende for om du får en jobb eller ikke.

Etnisk opprinnelse: Mange arbeidssøkere i det norske jobbmarkedet opplever at de blir valgt bort om de har et utenlandsk navn. Det er ikke lov, men det er vanskelig å bevise at en arbeidsgiver gjør det systematisk. Det er heller ikke lov å spørre om etnisk opprinnelse i et intervju.

Politisk syn og fagorganisering: Din politiske overbevisning og hvorvidt du har et medlemskap i en fagorganisasjon skal ikke avgjøre om du får en jobb eller ikke.

Funksjonshemminger og helse: Ifølge Arbeidsmiljøloven er det ikke lov å spørre deg eller noen andre, som for eksempel familie, venner, legen din eller tidligere arbeidsgivere, om helsetilstanden din. Det gjelder også mulige arvelige sykdommer. Det er heller ikke lov å spørre om du er gravid eller planlegger å bli det.

Disse forbudene skal hindre at usaklige forhold blir vektlagt i en rekrutteringsprosess. Arbeidsgiver har nemlig ikke rett til å spørre deg om ting som ikke er relevant for jobben.

Hovedregelen er som sagt at en arbeidsgiver ikke kan spørre om disse tingene. Likevel finnes det noen unntak. Dersom spørsmålene er spesielt relevante for stillingen du søker, kan en arbeidsgiver spørre deg uten å bryte loven. Merk deg at hvis en arbeidsgiver vil be deg om opplysninger som egentlig rammes av lovverket, må det opplyses om i stillingsutlysningen.

Tilfeller der det anses som nødvendig å be om helseopplysninger, er et eksempel. Det kan være relevant å vite om du har pacemaker hvis du skal jobbe med maskiner med magnetfelt som kan forstyrre den. Det kan også være relevant å spørre deg om ditt religions- og livssyn om du har søkt jobb i en religiøs organisasjon.

Så hva gjør du om du får et spørsmål som du vet at intervjueren ikke har lov til å stille, og som du heller ikke har lyst til å svare på? Spør intervjueren din om hvorfor spørsmålet er relevant for stillingen. Da må vedkommende forklare hvorfor de spør. Det er opp til deg å vurdere om forklaringen er god nok, men som regel vil de fleste innse at spørsmålet ikke er relevant og trekke det.